Regulamin Zlotu

Informacje dotyczące organizacji X Ogólnopolskiego Zlotu Volvo Forum
Zablokowany
Awatar użytkownika
fanvolvo_pl
Przyjaciele
Przyjaciele
Posty: 675
Rejestracja: 2009-07-12, 09:44
VOLVO: exS80/exS40/ex480T
Silnik: ex2,4/ex1,8/ex1,7
KW/KM/NM: ex140/ex125/ex130
Rok: 0
Był na spocie: 40
Przebieg: 0
Lokalizacja: Żyrardów
Status: Offline
Kontakt:

Re: Regulamin Zlotu

Post autor: fanvolvo_pl » 2011-08-02, 22:38

Regulamin Jubileuszowego X Zlotu VolvoForum.pl – 23-25 września 2011 r. - Bieszczady

1. Niniejszy regulamin określa zasady obowiązujące na niekomercyjnej imprezie, organizowanej dla użytkowników internetowego forum miłośników samochodów Volvo – www.volvoforum.pl na terenie Ośrodka Rekreacyjno Wypoczynkowego Bystre w Bystrem k. Baligrodu w terminie od 23 do 25 września 2011 r. Organizatorem Zlotu jest user volvoforum - nick: fanvolvo_pl.

2. Uczestnikiem Zlotu może być każdy kto zostanie zgłoszony do uczestnictwa – poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie oraz przesłanie karty zgłoszenia na Zlot – przez użytkownika VolvoForum.pl. Dla każdej zgłoszonej osoby (w tym także dzieci w wieku od 4 do 18 lat) powinna być wypełniona osobna karta zgłoszenia. Kartę należy przesłać przed wniesieniem opłat na adres: admin@fanvolvo.pl, a także (podpisaną) przekazać osobie kwaterującej w chwili przyjazdu na miejsce Zlotu.

3. Przed zakwaterowaniem Uczestnik Zlotu powinien dokonać pełnej opłaty za pobyt, wyżywienie oraz opłaty zlotowej. W przypadku osób, które pojawią się w miejscu Zlotu bez uprzedniego zgłoszenia uczestnictwa oraz dokonania opłaty zlotowej, Organizator może wyrazić zgodę na ich uczestnictwo w Zlocie jedynie po uiszczeniu opłaty zlotowej w wysokości 8,00 złotych (jako kosztu identyfikatora i smyczy) oraz po uzgodnieniu warunków pobytu w ośrodku, w którym odbywa się Zlot lub w innym miejscu zakwaterowania.

4. Uczestnicy Zlotu – osoby nieletnie – powinny przez cały czas przebywania na terenie Zlotu przebywać pod opieką swoich opiekunów.

5. Uczestnicy Zlotu, którzy zamierzają zabrać ze sobą zwierzę domowe (psa lub kota) zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Organizatora w korespondencji dotyczącej karty zgłoszenia wraz z określeniem wielkości zwierzęcia (mały, średni, duży) oraz jego wieku. Zwierzęta mogą przebywać w miejscu Zlotu tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna, na smyczy oraz w kagańcu (dotyczy psów). Zwierzę powinno posiadać aktualne szczepienia, odrobaczenie oraz zabezpieczenie przeciw pasożytom zewnętrznym i kleszczom, potwierdzone w Książeczce zdrowia, którą należy okazać na każde wezwanie Organizatora lub obsługi ośrodka wypoczynkowego. Właściciele oraz opiekunowie zwierząt są zobowiązani do sprzątania po swoich pupilach, a także odpowiadają materialnie za wszelkie szkody powstałe w wyniku aktywności zwierzaka.

6. Każdy uczestnik Zlotu (w tym także dzieci w wieku od 4 do 18 lat) zobowiązany jest do noszenia przy sobie oraz okazywania na żądanie Organizatora lub obsługi ośrodka wypoczynkowego identyfikatora zlotowego z naniesionym Nickiem forumowym (lub zwyczajowym) i numerem porządkowym. Niedostosowanie się do powyższego może skutkować wezwaniem do opuszczenia terenu, na którym odbywa się Zlot lub poszczególne imprezy zlotowe. Numer umieszczony na Identyfikatorze służy obsłudze ośrodka wypoczynkowego do identyfikacji uczestnika Zlotu, a tym samym do udzielenia mu należnych świadczeń, w tym wyżywienia. Brak Identyfikatora przy wejściu na stołówkę ośrodka wypoczynkowego może być podstawą do odmówienia przez obsługę wydania posiłku.

7. Każdy uczestnik Zlotu ma prawo do udziału we wszystkich zaplanowanych częściach oficjalnego programu Zlotu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminach niektórych punktów programu Zlotu np. VI Rajdu Łosia. Program Zlotu został podzielony na trzy równolegle odbywające się strefy:
- strefa VolvoForum
- strefa turystyczna
- strefa integracyjna.
W celu sprawnej realizacji poszczególnych punktów programu wyznaczeni zostali menedżerowie poszczególnych stref, których zadaniem jest udzielenie wszelkiej pomocy uczestnikom Zlotu:
fanvolvo_pl - Komandor X Zlotu VF, Manager strefy VolvoForum,
Volga - Komandor VI Rajdu Łosia, Manager strefy turystycznej,
kamyk1313 - Vice Komandor X Zlotu VF, Manager strefy integracyjnej.
Nr kontaktowe do Menedżerów Stref zostaną przekazane uczestnikom na Identyfikatorach.

8. Wszelkie uwagi do przebiegu Zlotu, warunków zakwaterowania oraz wyżywienia należy natychmiast zgłaszać do Organizatora. Dotyczy to szczególnie momentu otrzymania kluczy i sprawdzenia stanu i wyposażenia otrzymanego pokoju/domku. To pozwoli na szybkie podjęcie interwencji.

9. Organizator Zlotu zastrzega sobie możliwość zmiany programu Zlotu w każdej chwili poprzez ogłoszenie skorygowanego programu w widocznym miejscu na miejscu Zlotu.

10. Każdy uczestnik Zlotu zobowiązany jest do zachowania porządku w miejscu pobytu. Za wszelkie uszkodzenia mienia uczestnik Zlotu zostanie obciążony o ile nie zgłosi ich w chwili zakwaterowania.

11. Na terenie ośrodka wypoczynkowego, w którym odbywa się zlot, a także na miejscu zorganizowanych punktów programu Zlotu poza ośrodkiem wypoczynkowym obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania wszelkich środków odurzających.

12. Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych norm zachowania w miejscach publicznych, a w szczególności zwracania uwagi czy jego zachowanie nie stwarza kłopotów bądź wręcz problemów innym uczestnikom Zlotu.

13. Ci uczestnicy Zlotu, którzy zgłoszą udział należących do nich lub będących przez nich w użyciu pojazdów, zobowiązani są do posiadania: aktualnego ubezpieczenia w zakresie OC, aktualnego przeglądu technicznego (nie dotyczy pojazdów na lawetach) oraz pełnego obowiązkowego wyposażenia pojazdu. Zgłoszenie pojazdu do udziału w Zlocie odbywa się na własną odpowiedzialność. Zlot nie jest imprezą sportową. Mimo to Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód w mieniu i pojazdach, wyrządzonych podczas imprezy. W takich sytuacjach swoich praw należy dochodzić bezpośrednio wobec sprawcy szkody.

14. Każdy samochód uczestniczący w Zlocie powinien zostać oznakowany swoim numerem startowym w postaci naklejki z nr startowym na jednej z szyb bocznych. W tym celu Organizator przekaże właścicielom lub użytkownikom pojazdów odpowiednie naklejki. Te same numery startowe będą też służyły do identyfikacji uczestników VI Rajdu Łosia, a także w konkursie na najładniejsze auto Zlotu.

15. Podczas całego Zlotu oraz w czasie części programu Zlotu, odbywających się poza ośrodkiem wypoczynkowym np. Rajdu Łosia, zabrania się prowadzenia pojazdów mechanicznych przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Organizator może odmówić udziału uczestnika Zlotu w poszczególnych częściach programu Zlotu, a nawet zażądać opuszczenia terenu Zlotu, jeśli zaistnieje podejrzenie użycia ww. środków przez kierującego pojazdem. W takich sytuacjach usunięty uczestnik Zlotu musi liczyć się z nałożeniem kar porządkowych, o których mowa w niniejszym regulaminie oraz z powiadomieniem służb porządkowych. Uczestnikowi usuniętemu ze Zlotu nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany pobyt. Powyższe stosuje się odpowiednio do udziału w części programu Zlotu o nazwie Mobilny warsztat.

16. Parkowanie pojazdów zlotowych na terenie ośrodka wypoczynkowego możliwe jest tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach, oznaczonych odpowiednim znakiem drogowym.

17. Wszystkie świadczenia uczestnicy otrzymują w ramach wniesionej opłaty zlotowej oraz opłaty za pobyt i wyżywienie. W związku z tym, na terenie Zlotu ogranicza się wszelką działalność handlową i usługową nie związaną z programem Zlotu do zakresu uzgodnionego z Organizatorem. Powyższe nie dotyczy sytuacji dostarczania oraz rozliczania transakcji zawartych pomiędzy użytkownikami VolvoForum przed Zlotem i za pośrednictwem volvoforum.pl (m.in. w dziale Giełda i Gadżety).

18. Niedostosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu lub odmowa wykonania polecenia porządkowego Organizatora Zlotu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji żądaniem opuszczenia terenu Zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników oraz osób postronnych, Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania służb porządkowych.

19. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy uczestnikami Zlotu lub pomiędzy uczestnikiem a Organizatorem Zlotu ostateczna decyzja należy do Organizatora.
Zapraszam do Galerii zdjęć z X OZVF: http://galeriaxzvf.volvoforum.pl/
____________________________________________________________________________________________

Zablokowany

Wróć do „Archiwum - X Ogólnopolski Zlot”